PISTES EN LA BÍBLIA


Com situar-se davant el que és nou

- No evadint-se, mirant-ho de cara, examinar-ho tot i quedar-se amb el que és bo, no apagar l'Esperit que ens hi parla: 1Te 5,19-22
- Anar al fons, con acontentar-se amb una mirada superficial, sabent llegir en les coses noves els senyals del temps: Mt 16,1-3


Fita de la globalització autèntica: la comunió

- Un nou tipus de solidaritat que transforma les relacions humanes és la participació en la comunió trinitària que hi ha en Déu (de la que els cristians hem de donar testimoni): Jn 17,20-26

- El nou tipus de solidaritat es fonamenta en el servei mutu: Jn 13, 1-17


Servei per a la comunió: missió específica de Jesús i dels cristians

- Jesús ha estat ungit per anunciar una Bona Notícia que arribés a les víctimes: Lc 4,16-21

- Una Bona Notícia que els profetes intuïen que havia de ser global: Is 42,1-4; Is 62,1-3

Els deixebles han de ser testimonis de Jesús i de la Bona Notícia fins als confins de la terra: Ac 1,1-8Valors i contravalors evangèlics en joc en la globalització

- Déu com a absolut o bé el diner (i tots els seus derivats) a com a absolut, amo i senyor: Mt 6,24

- L'autenticitat i l'honestedat humanes en contraposició amb la contínua manipulació de les consciències: Mt 5,33-37

- La cooperació enfront de la competició i de la desconfiança permanent envers els altres: Mt 20,20-28

- La dignitat i els drets de la dona enfront de la seva explotació i marginació: Jn 8,1-11

- La promoció i el respecte dels infants o bé el seu menyspreu i degradació: Mt 19,13-15; Mc 5,33-37

- Les lleis i organitzacions són per al bé de tots els humans; i no aquests, especialment els més febles, esclafats per lleis i organitzacions: Mt 12, 9-14; Mc 2, 23-28

- La compassió envers els més necessitats enfront de llur exclusió: Mt 8, 1-4

- La no-violència, la misericòrdia i la tasca de posar pau, davant l'exacerbació de la violència i la guerra, fins i tot en nom de Déu: Mt 5,7-9; Jn 14,23-27

- La salvaguarda de la natura, enfront de l'abús i destrucció del que és un bé comú de tota la humanitat: Gn 1,26-31


Presentació | Revisió de vida | Pistes Bíbliques | Altres recursos | Agenda d'actes

Si vols qualsevol informació envieu un correu